Škola

 Novela Občianskeho zákonníka č. 546/2010, ktorou sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ukladá všetkým povinným subjektom, medzi ktoré patria aj samosprávy, zverejňovať zmluvy, faktúry a objednávky na tovary a služby na svojom webovom sídle s účinnosťou od 01. 01. 2011. 
 
Rok 2020:

Rok 2019:

Rok 2018:

Rok 2017:

 Rok 2016:

Rok 2015:

Rok 2014:

Roky 2011- február 2014: